KockaCsoki
Rendezvények
Termékek

1 2 3

Adatkezelési és felhasználási nyilatkozat

I.Általános rendelkezések

I.1. Az Üzemeltető személye

Jelen weboldalt a KockaCsoki Nonprofit Kft. (továbbiakban: Üzemeltető, székhely: 1116 Budapest, Sáfrány utca 50. 3. emelet 31.; postacím: 1076 Budapest, Thököly út 42.; cégjegyzékszám: 01 09 183622; adóigazgatási szám: 24811505-2-43; e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) üzemelteti a www.kockacsoki.hu elérhetőségen.

I.2. A felhasználó

Felhasználó minden olyan személy, aki a weboldalt meglátogatja, annak szolgáltatásait igénybe veszi.

I.3. A nyilatkozat hatálya és módosítása

Jelen Felhasználási és adatkezelési nyilatkozat (továbbiakban: Nyilatkozat) hatálya az Üzemeltető jelen weboldalhoz kapcsolódóan nyújtott szolgáltatásaira és adatkezeléseire terjed ki. Ellenkező kikötés hiányában a Nyilatkozat hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a weboldalon megjelenő harmadik személyek szolgáltatásaihoz, kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a Nyilatkozat hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a jelen weboldalon található hivatkozás vezet.

Jelen nyilatkozat nem terjed ki az Üzemeltetővel egyéb szerződéses kapcsolatban állók adatait tartalmazó adatkezelésekre.

A Nyilatkozat módosításának jogát az Üzemeltető fenntartja. Az Üzemeltető a módosított Nyilatkozatot közzéteszi, a módosítások csak a közzétételt követően hatályosak. Az Üzemeltető nem köteles arra, hogy a módosításokról külön értesítést küldjön a felhasználóknak.

I.4. A weboldal célja

Jelen weboldal célja az Üzemeltető tevékenységének bemutatása valamennyi látogató számára, egyúttal tájékoztatás adása az Üzemeltető személyéről, tevékenységéről, az ezekre vonatkozó szabályokról. További célja az Üzemeltető által szervezett és megvalósított képzéseihez, programjaihoz kapcsolódó tájékoztatás, illetve regisztráció, valamint webshop működtetése.

I.5. Irányadó jogszabályok

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.);
 • A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR).

II. Adatkezelés

II.1. Az adatkezelés jogalapja és elvei

A Felhasználónak a regisztráció során kifejezetten és előzetesen hozzá kell járulnia a személyes adatai (természetes személy esetén: neve, lakcíme; esetleges szállítási címe, telefonos és elektronikus elérhetősége; gazdasági társaságok, vállalkozások esetén: jogi személy neve, székhelye, cégjegyzékszáma vagy nyilvántartási száma; adószáma, statisztikai számjele) rögzítéséhez.

A Felhasználó által megadott adatokat az Üzemeltető kizárólag megrendelések teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adja át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozóként működik közre, pl. futárszolgálat, aki az Üzemeltetőtől kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Az Üzemeltető a Felhasználó adatainak kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően jár el.

Amennyiben a Felhasználó bármely személyes adatát megadja az Üzemeltetőnek, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az Üzemeltető – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

Az Üzemeltető a Felhasználó által megadott adatokat és információkat kizárólag az alábbi célokra használhatja fel: esetleges vevői reklamációk intézése, megrendelések intézése.

A Felhasználó kifejezett hozzájárulása esetén a regisztráció során kifejezett hozzájárulása során feliratkozhat az Üzemeltető által működtetett hírlevélre. Az Üzemeltető a Felhasználó által megadott adatokat bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető az Ügyfélszolgálati elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

Adatkezelés elvei:

 • személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető;
 • adatkezelés felvétele és kezelése tisztességes, és törvényes;
 • adatkezelés megfelel az adatkezelés céljának, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető;
 • adatok pontossága, teljessége, naprakészsége biztosított.

II.2. Adatkezelés helye, irányadó jog

A személyes adatok kezelése az Üzemeltető székhelyén, telephelyén, vagy az Üzemeltető által megbízott adatfeldolgozó helyiségében történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket az Üzemeltető hozza meg.

Az Üzemeltető magyar jogi személy, ennek megfelelően az adatkezelés helye Magyarország.

II.3. Regisztráció

A weboldal látogatása regisztrációhoz nem kötött. Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy olyan szolgáltatásokat nyújtson a weboldalon keresztül, amelyek igénybe vétele regisztrációhoz kötött (vásárlás, programra történő jelentkezés). A megadott adatok célja a regisztrációhoz kötött szolgáltatás nyújtása, az érintett azonosítása. A regisztráció során megadott adatokat az Üzemeltető kezeli.

II.4. A személyes adatok kezelésének célja és főbb szabályai

A regisztráció során megadott adatok kezelésének elsődleges célja a felhasználóval való kapcsolattartás. Az adatok kezelésének célja ezen túlmenően a weboldal szolgáltatásainak biztosítása, valamint a szolgáltatások fejlesztése, továbbá a felhasználók részére hírlevelek és képzési felhívások küldése. Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy a regisztrációs adatlap tartalmát megváltoztassa, egyes adatmezőket töröljön, vagy újabb adatmezőket hozzon létre, különösen, ha ezt a felhasználók igényei, vagy a jogszabályok változásai szükségessé vagy indokolttá teszik. Az Üzemeltető nem változtathatja meg a korábban már megadott adatokat. Az egyéb, önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések részleteiről az Üzemeltető minden esetben megfelelő tájékoztatást nyújt.

II.5. Hozzáférés a kezelt adatokhoz, adattovábbítás, adatok felhasználása

Az adatokhoz az Üzemeltető érdekkörében eljáró azon személyek – így különösen a munkavállalók – férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak. A kezelt adatokat az Üzemeltető csak abban az esetben továbbítja, vagy teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára, ha ehhez az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy ezt jogszabály kifejezetten előírja. Az Üzemeltető az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak az Üzemeltető döntéseinek végrehajtására jogosult, az Üzemeltető utasításainak megfelelően. Az adatfeldolgozó igénybe vétele az Üzemeltető felelősségét nem érinti. Az Üzemeltető a felhasználó által megadott adatokat a II/4. pontban foglaltaknak megfelelően használja fel. Az Üzemeltető jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai célra felhasználja. 

II.6. Az adatkezelés időtartama

Az Üzemeltető a megadott adatokat a személyes adatok adatkezeléshez való önkéntes hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A felhasználó bármikor kérheti a weboldalhoz kapcsolódóan kezelt személyes adatainak törlését, módosítását e-mailben az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen, vagy postai úton az Üzemeltetőnek címzett és postacímére (1076 Budapest, Thököly út 42.) eljuttatott nyilatkozattal.A felhasználó törlésre, módosításra irányuló kérése esetén az adatokat az Üzemeltető rendszere haladéktalanul, legfeljebb 30 munkanapon belül törli, módosítja, melyről felhasználó számára tájékoztatást küld. A regisztrációhoz kötelezően megadandó adatok törlése a regisztráció törlését eredményezi. A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható. Amennyiben a felhasználó és az Üzemeltető között polgári jogi jogviszony jön létre, az adatok kezelésére a polgári jog szabályai is irányadóak. Ebben az esetben a személyes adatok polgári jogi igények érvényesítése érdekében kezelhetők. Amennyiben a felhasználó jogellenes cselekménye miatt hatósági vagy bírósági eljárás indul, ennek eredményes lezárása érdekében az Üzemeltető az adatokat kezelheti.

III. A felhasználókra irányadó szabályok

III.1. A felhasználó kötelességei és felelőssége

A felhasználó köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. Az Üzemeltető nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy a felhasználó adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott. A felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A felhasználó adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé. A felhasználó köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat. A felhasználó köteles tartózkodni szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésétől, köteles tartózkodni továbbá minden olyan obszcén, trágár, illetve egyéb olyan kifejezéstől, megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen; Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. A felhasználó köteles különösen:

 • Tartózkodni az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától;
 • Tartózkodni olyan tevékenységektől, amely az Üzemeltető üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;
 • Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz;
 • Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti;
 • Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul.

A fentieken túl az Üzemeltető további korlátozásokat állapíthat meg, melyekről a felhasználókat tájékoztatja. A felhasználók a regisztráció során csak saját személyes adataikat adhatják meg. Más személyek adatainak megadása jogellenes adatkezelésnek minősül, amelynek a külön jogszabályokban meghatározott következményei lehetnek. Más személyes adataival való visszaélés esetén az Üzemeltető az eljáró hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértést elkövető azonosítása érdekében. Jelen pontban írt korlátozások az oldal valamennyi látogatójára vonatkoznak.

III.2. Eljárás a szabálysértő felhasználókkal szemben

Amennyiben a felhasználó a jelen Nyilatkozatban foglaltakat, vagy jogszabályban foglaltakat megszegi, az Üzemeltető a felhasználó regisztrációját törölheti. Ebben az esetben a felhasználó regisztrációja megszűnik, és a jövőben az oldal szolgáltatásait nem veheti igénybe. Amennyiben a felhasználó magatartása alapján hatósági, bírósági eljárásnak van helye, az Üzemeltető a felhasználó azonosításához szükséges adatait, továbbá a jogsértésre vonatkozó adatokat a regisztráció törlésétől függetlenül tárolhatja, és az eljáró szerveknek átadhatja. Amennyiben a felhasználó harmadik fél jogait sérti, és ezen harmadik fél eljárás kezdeményezésére jogosult, az Üzemeltető az adatokat a harmadik félnek átadhatja, amennyiben a harmadik fél az ehhez fűződő jogos érdekét bizonyítja.

IV. Üzemeltető felelősségének kizárása

IV.1. A szolgáltatás folyamatossága

Az Üzemeltető vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. Az Üzemeltető nem szavatolja a weboldal elérésének szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. Az Üzemeltető az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. Az Üzemeltető a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

IV.2. Az oldalon közzétett információkért való felelősség

A Weboldalon közzétett információk nem minősülnek ajánlatnak. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azért, hogy a Weboldalon megjelenő szolgáltatások ténylegesen elérhetők lesznek a jövőben. A Weboldalon közzétett információk megismerése nem váltja ki a szolgáltatások használatára, igénybe vételére vonatkozó hivatalos tájékoztatások megismerését, szakember segítségének igénybe vételét.

V. Jogérvényesítés

V.1. Az Üzemeltetőhöz benyújtott kifogás

A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az Üzemeltetőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Az Üzemeltető a hozzá benyújtott panaszokat megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről a felhasználót tájékoztatja. A kifogást az Üzemeltető I/1. pont szerinti elérhetőségeire kell elküldeni.

V.2. A jogérvényesítés egyéb módjai

A felhasználó jogait az alábbi módokon érvényesítheti:

 • Panaszával fordulhat közvetlenül az Adatkezelőhöz, aki a panaszt az V/1. pont szerint kivizsgálja;
 • Tiltakozhat az adatok kezelése ellen, mely esetben az Adatkezelő haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja a tiltakozást és döntést hoz;
 • Fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu);
 • Bírósági úton érvényesítheti személyes adatai kezelésével kapcsolatos igényét.

VI. Egyéb rendelkezések

Üzemeltető fenntartjuk a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A módosítás annak www.kockacsoki.hu oldalon való közzétételének napján lép hatályba. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a www.kockacsoki.hu használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Üzemeltető http://webshop.kockacsoki.hu/ webáruházára vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztatója a http://webshop.kockacsoki.hu/ oldalon érhető el.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. szeptember 22. napjától érvényes

Oszd meg a Facebook-on Oszd meg a Google plus-on